שגיא וינבאום, משרד עורכי דין דיני עבודה מעסיק הגברת אכיפה דיני עבודה עדכוני מעסיקים עדכוני מעבידים שגיא וינבאום עוד דיני עבודה מעסיקים - חוזר לקוחות מאי 12
 
  

 

תל אביב,13 במאי 2012
 


 
 
 
   
הנדון: חוזר לקוחות –  עדכוני חקיקה
 
 
                                                                                                                      
 
אנו מתכבדים להביא לידיעתכם בתמצית מספר עדכוני חקיקה שנחקקו בתחום משפט העבודה בחודשים האחרונים. אנו מאמינים כי תמצאו בעדכונים אלה עניין ורלוונטיות רבה עבורכם.

 
תוכן עניינים

  1. חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב – 2012 ;
  2. חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), תשע"ב – 2012 ; 
  3. תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית – הארכת תקופת ההתיישנות.
 
 
 
 

א.         חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב – 2012
 
ביום 20.2.2012 התקבל החוק החדש האמור אשר מטרתו "למנוע תופעה של דרישת מעבידים לקבל מעובדיהם ביטחונות לשם הבטחת הישארות העובדים בעבודה או בעת קבלתם לעבודה." [הצעות חוק הכנסת 222, 25.3.2008].
 
החוק אוסר על מעסיק לקבל, מעובדו או ממועמד לעבודה, בטוחה מוחשית כלשהי ("מטלטלין"), כולל בכסף, בשטר או נכס משועבד לצורך הבטחת הישארותו בעבודה או לשם קבלתו לעבודה.
 
כפועל יוצא, אוסר החוק בנוסף על מימוש בטוחה כאמור, גם אם התקבלה במועדים שלפני כניסתו לתוקף של החוק.
 
זכותו של העובד אינה ניתנת להתנייה או לויתור.
 
החוק מהווה חלק מהמגמה עליה דווחנו גם בחוזרים קודמים, של התערבות והגבלה של המחוקק על החופש של הצדדים לחוזה העבודה בגיבוש הסכם העבודה.
 
הסנקציה שנקבעה על הפרת הוראות החוק היא כפולה: פלילית ואזרחית.
 
בהיבט הפלילי – מאסר או קנס בסכום של מעל 150,000 ש"ח (נכון למועד חקיקת החוק), ועוד – החוק הוכנס לרשימת החוקים אשר לגבי הפרתם רשאי משרד התמ"ת באמצעות מפקחים מטעמו, להטיל עיצום כספי בסכום של 35,000 ש"ח (נכון למועד כתיבת שורות אלו).  על נושאי משרה בתאגיד הוטלה החובה לפקח ולעשות כל שניתן למניעת הפרת החוק ובמקרה של הפרה מחצית מסכום הקנס (75,000 ש"ח) אלא אם כן יוכיח שעשה כל שניתן כדי למלא חובתו.
 
בהיבט האזרחי – בתי הדין לעבודה הוסמכו לפסוק לזכות העובד, במקרה כאמור, פיצויים אף אם לא נגרם לו נזק של ממון בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין ו/או ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה.
 
נציין עוד, כי תחולתו של החוק הורחבה גם על מעסיק בפועל ועל עובד קבלן המועסק אצלו וכן על מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצלו.
 
מועד כניסתו של החוק לתוקפו מיידית, ולגבי סמכות משרד התמ"ת להטיל עיצום כספי – מיום 20.6.2012.
 
ומה בין החוק והאיסורים מכוחו לבין התחייבות של עובד להשלמת תקופת עבודה מינימלית, או פיצוי במקרה של עזיבת העבודה בטרם עברה תקופה מינימלית?
לטעמנו, היות שהגדרת הבטוחה בחוק מתייחסת ל"מטלטלין", קרי – לנכס מוחשי, הרי שהיא אינה כוללת התחייבויות בכתב של העובד שאין בצידן בטוחה מוחשית. יחד עם זאת, נדגיש ונזכיר, כי בתי הדין לעבודה הכירו בפיצוי כזה רק כאשר המעביד השקיע משאבים מיוחדים בהכשרת העובד, המעסיק לא הפיק תועלת מהעובד בתקופת ההכשרה, המדובר בהכשרה ייחודית, עלות ההכשרה גבוהה. עוד נדרש במקרה של התחייבות עובד לפיצוי כאמור שההתחייבות תהא בכתב, שיהיה מדרג בגובה הפיצוי הנדרש (הבחנה בין עובד שעזב לאחר תקופה קצרה וכזה שעזב לאחר תקופה ארוכה יותר) ושהיוזמה לסיום העבודה היתה של העובד.
 
יחד עם זאת, תיתכן פרשנות אחרת של החוק על ידי בתי הדין לעבודה.
 
 
 
 
ב.         חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), תשע"ב – 2012
 
חוק זה מבקש להסדיר זכויותיהם העצמאיות של סוכנים מסחריים ביחסיהם מול הספקים, על בסיס ההנחה שבין סוכנים מסחריים וספקים לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות. זוהי נקודת המוצא של החוק ומשכך ככל שייקבע במקרה ספציפי כי בין הצדדים חלו יחסי עבודה, לא יוחלו הוראות החוק.
 
 החוק מגדיר חוזה סוכנות כחוזה בתמורה שנכרת בין ספק ובין סוכן מסחרי, שבו הספק מייפה את כוחו של הסוכן המסחרי בהרשאה מתמשכת לאיתור לקוחות חדשים או להתקשרות נוספת עם לקוחות קיימים, לשם רכישת טובין המשווקים על ידי הספק.
 
"הספק"- הוא יצרן הטובין או בעל הזכות להשתמש במוניטין ובסימני מסחר הקשורים לטובין, ו"הסוכן המסחרי" - הינו מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות, שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לספק בקשר לרכישת טובין המשווקים על ידי הספק.
 
החוק מסדיר החובה ליתן גם לסוכן מסחרי, כמו לעובד, הודעה מוקדמת בדבר הכוונה לסיים את ההתקשרות וכן לפצותו בשל התקשרויות עם לקוחות חדשים או בשל הגידול בהיקף עסקיו של הספק, בכפוף לכך שהחוזה התקיים לפחות שנה אחת. סכום הפיצוי יהיה שווה לרווח החודשי הממוצע בעד כל שנה שבה היה חוזה הסוכנות בתוקף, עד לתקרה של 12 חודשים. הממוצע יחושב על פי שלש שנות התקשרות אחרונות או בתקופה בה חל החוזה, לפי התקופה הקצרה משניהם.
 
אין להתנות על חוק זה, אלא לטובת הסוכן המסחרי.
 
חוק זה נכנס לתוקפו בסוף חודש אפריל 2012.
 
 
 
ג.         תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית – הארכת תקופת ההתיישנות
 
תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האריך את תקופת ההתיישנות שהיתה קבועה בחוק והשווה אותה לתקופת ההתיישנות הכללית לתביעות אזרחיות הקבועה בסעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח - 1958, קרי – שבע שנים מיום שנוצרה העילה.
 
נזכיר, כי קודם לתיקון עמדה בחוק זה תקופת התיישנות מקוצרת שעמדה על 3 שנים בלבד.
 
הצורך בתיקון נומק בפגיעה ביכולתם של הנפגעים להגיש תביעות בתוך 3 שנים, בביסוס חשיבותם של העקרונות המוגנים, בחשיבותו של החוק, ובשל המאפיינים היחודיים של ההטרדה המינית, המביאים לשיהוי בהגשת תביעה לעיתים בשל הזמן שאורך לנפגע להכיר בכך שסבל מהטרדה, תחובות אשמה וחשש מפני חשיפה ואובדן מקום העבודה. כמו כן, כאשר הפגיעה נגרמת תוך ניצול יחסי מרות או תלות, הנפגע מתקשה להגיש תביעה כל עוד היחסים האמורים לא נפסקו.
 
התיקון פורסם ונכנס לתוקפו ביום 9.2.2012.
 
 
האמור בחוזר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.
 
הננו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בחוזר זה, 

 

                                                בכבוד רב ובברכה,

 

                                                                                    הדס שגיא (וינבאום), עו"ד

לייבסיטי - בניית אתרים