שגיא וינבאום, משרד עורכי דין דיני עבודה מעסיק הגברת אכיפה דיני עבודה עדכוני מעסיקים עדכוני מעבידים שגיא וינבאום עוד דיני עבודה מעסיקים - צו הרחבה - ענף השמירה והאבטחה
 
  
תל אביב, 13 בנובמבר  2014
 

 
 
 
הנדון: צו הרחבה חדש בענף השמירה והאבטחה – חל מראשון לנובמבר 2014
 
 1.       כללי
 1.          ביום 26 באוקטובר 2014 פורסם צו הרחבה להסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה (ילקוט פרסומים מס' 6891), המשפר באופן משמעותי את תנאי העסקתם של עובדי חברות השמירה/האבטחה (להלן- "צו ההרחבה").
 2.          צו ההרחבה צפוי לגרור לאחריו הגדלה משמעותית בעלויות מעסיקים בקבלת שירותי שמירה ואבטחה. המדובר בייקור עלויות בשיעור של כ – 20%.
בנוסף, עשויות להיות לצו ההרחבה השפעות עקיפות עתידיות גם על עובדים אחרים אשר ידרשו זכויות סוציאליות והטבות דוגמת אלו שניתנו במסגרת צו ההרחבה.
 1.          צו ההרחבה מרחיב את תחולתן של רוב ההוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, ביום 22 ביולי 2014.
הסמכות להרחיב תחולת הסכם קיבוצי על קבוצה הגדולה מהצדדים להסכם הקיבוצי המקורי נתונה לשר הכלכלה מכוח חוק הסכם קיבוציים, התשי"ז – 1957, ומטרתה בין היתר, להבטיח השוואת תנאי תעסוקה ושמירה על תחרותיות בין מעסיקים המשתייכים לארגון מעסיקים לבין כאלו שאינם חברים בארגון כזה.
נציין, כי בהסכם הקיבוצי בענייננו, נכללה תניה לפיה הוראותיו ייכנסו לתוקפן רק בכפוף לפרסומו וכניסתו לתוקף של צו הרחבה. מכך, נובע אפוא כי גם לגבי עובדי חברות החברות בארגון המעסיקים החתום על ההסכם הקיבוצי, הוא הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל, יחולו ההוראות רק ממועד פרסומו של צו ההרחבה. 
 1.          הצו נכנס לתוקפו ביום 1.11.2014 [1].
 2.          יחד עם פרסום צו ההרחבה הנ"ל, ניתנה הודעה על ביטול צו ההרחבה הקודם בענף השמירה והאבטחה [2] (להלן – "צו ההרחבה הקודם").
 3.          תחולת צו ההרחבה: במבוא לצו ההרחבה נקבע כי ההוראות המורחבות יחולו "על כל העובדים והמעסיקים בענף השמירה והאבטחה בישראל" [3]. נציין, כי קיימות שתי פרשנויות אפשריות בקשר עם תחולת צו ההרחבה: הראשונה, הסבירה יותר, לפיה תחולת הצו מוגבלת לחברות בענף השמירה והאבטחה ועובדיהן (גם מכוח סעיף ההגדרות שהורחב אף הוא במסגרת צו ההרחבה ומגביל הגדרת "עובד" לעובד של חברת שמירה ואבטחה); והשנייה - פרשנות מרחיבה על כלל העובדים המועסקים בתפקידי שמירה ואבטחה. זאת בין היתר, בשים לב להבחנות שבין ההגדרה ההרחבה דנן לעומת הגדרות שהופיעו בצווי הרחבה אחרים.
ככל שתחול הפרשנות הראשונה המתוארת, הרי שצו ההרחבה לא יוחל על עובדי שמירה/אבטחה המועסקים במישרין על ידי מעסיקים שאינם חברות שמירה. עובדים שיועסקו ישירות כאמור, יהיו זכאים לתנאי עבודה ושכר החלים אצל אותו מעסיק. כך למשל שומר במפעל תעשייתי שיועסק ישירות על ידי המפעל, לא יהיה זכאי לתנאים הקבועים בצו ההרחבה אלא לתנאים הקבועים בהסכמים הקיבוציים ו/או צווים אחרים החלים על ענף התעשייה. 
בנוסף, מוציא הצו מתחולתו את עובדי המטה של חברות השמירה והאבטחה, ובכלל זה עובדי הנהלה, מנהלה, שכר, לשכה משפטית ומנהלים מקצועיים של המעסיק וכן עובדים שגילם מתחת ל – 18 שנים.
 1.          נמליץ להיערך לקראת פניות מטעם חברות השמירה והאבטחה לעדכון תעריפי קבלת השירותים וכן נמליץ על דרישה לאישור בכתב מאת חברות השמירה והאבטחה מולם פועלים כי הן מחילות ומיישמות כדבעי כל תנאי צו ההרחבה.
 
 
ב. הזכויות המרכזיות שנקבעו בצו ההרחבה
 1.          להלן נפרט מהן הזכויות המרכזיות ו/או החדשות שנקבעו בצו ההרחבה. מעבר לאלו המפורטות להלן, נקבעו זכויות נוספות, כולל שי לחגים, סבסוד ארוחות, ביגוד, תשלומים בגין חגים, מטווחים, השתלמויות וריענון ירי.
עותק הצו המלא מצורף לנוחיותכם למכתבנו זה.
 1.          שכר המינימום בענף (במקום שכר מינימום בתוספת 2.5% שחל מכוח צו ההרחבה הקודם):
עובד בשכר יהיה זכאי לתעריף שעתי מינימלי  גובה 25.5 שקלים חדשים. עובד המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי מינימלי בגובה 4,743 שקלים חדשים.
אחראי שמירה בשכר יהיה זכאי לתעריף שעתי מינימלי בגובה 26.6 שקלים חדשים. אחראי שמירה המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי מינימלי בגובה 4,947.6 שקלים חדשים.
עובד או אחראי שמירה המועסק במשכורת (שכר חודשי) במשרה חלקית, יחושב שכרו החודשי יחסית לחלקיות משרתו. 
התעריף השעתי המינימלי והשכר החודשי המינימלי יעודכן בהתאם לעדכוני שכר בהסכמים שבין המדינה המוחלים על עובדי שמירה במדינה כמזמינת שירות.

 
 1.      גמול עבור עבודה בשעות נוספות:
הכלל יהיה תשלום עבור שעות עבודה נוספות בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה. אולם, בכפוף לקבלת הסכמת העובד בכתב, יהיה המעסיק רשאי לשלם עבור שעות נוספות בהסדר חלופי "גלובלי" בדמות הגדלה של 9% לשכרו השעתי של העובד, החל מהשעה הראשונה. הושג הסכם שכר כולל כאמור, וכל עוד עומד ההסכם בתוקפו, תשולם לעובד התוספת הכוללת הנזכרת גם אם לא עבד העובד באותו יום שעות נוספות.
כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו להסדר החלופי בכל עת ובמתן הודעה מוקדמת בת 30 ימים. חזר בו מי מהצדדים מהחלת ההסכם כאמור, תחזור לחול החובה הרגילה בדבר אופן תגמול בגין שעות עבודה נוספות בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. 
ההסדר החלופי המתואר, לא יוחל בכל מקרה בגין עבודה בימי מנוחה שבועית ו/או חג, בגינה ישולם גמול בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.
ההסדר הנזכר לעיל ייערך בכתב, לפי הנוסח המצוי בצו ההרחבה עצמו.
נציין, כי דווקא בהקשר של גמול בשעות נוספות, צו ההרחבה הקודם העניק לעובדי השמירה זכות לקבלת גמול כבר לאחר 8 שעות עבודה, באופן שהיטיב עם תנאי העובד לעומת הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. 
 1.      הפרשות לקופת גמל לקצבה:
העובדים יהיו זכאים לביטוח בקרן פנסיה מקיפה חדשה (ברירת המחדל) כבר לאחר השלמת חודש עבודה (או בתום שנת המס, לפי המוקדם), רטרואקטיבית בתוקף ממועד תחילת עבודתם (או מועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה, לפי המאוחר). נציין כי על פי צו ההרחבה הקודם, היו זכאים העובדים לביטוח פנסיוני רק עם תום תקופת ההמתנה שעמדה על 6 חודשים. 
בתקופה שעד להסדרת הביטוח אצל המבטחת הפנסיונית, יהיה חייב המעסיק בביטוח קולקטיבי מסוג ריסק על פי השיעורים המפורטים בצו ההרחבה.
שיעור ההפרשות שנקבע בצו ההרחבה הוגדל ויעמוד על 7% הפרשות מעסיק לתגמולים (במקום 6% על פי צו ההרחבה הקודם), 6.5% תגמולי עובד על חשבון העובד (במקום 6% על פי צו ההרחבה הקודם) ו- 8.33% לפיצויי פיטורים (במקום 6% על פי צו ההרחבה הקודם).
ההפרשות לפיצויי פיטורים יבואו במקום מלוא החבות לתשלום פיצויי פיטורים ויחול ההסדר שעל פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
בנוסף להפרשות המתוארות לעיל שיבוצעו על בסיס השכר הרגיל, נקבעו שיעורי הפרשות שונים שיחולו על רכיב התשלום המוגדל עבור עבודה בשעות נוספות או בימי מנוחה וכן שיעורי הפרשות בעד קצובת נסיעה.
בנוסף נקבע, כי אם יחול בשירות המדינה שינוי בשיעור ההפרשות לרכיב תגמולים, בעד הרכיבים המפורטים לעיל, יוחלו השינויים גם לגבי עובדים הכפופים לצו ההרחבה.
 1.      קרן השתלמות:
הטבה חדשה שלא נכללה כלל בצו ההרחבה הקודם.
העובדים יהיו זכאים להפרשות לקרן השתלמות, כבר לאחר השלמת 2 חודשי עבודה קלנדריים אצל המעסיק, רטרואקטיבית בתוקף ממועד תחילת העבודה.
שיעורי ההפרשות לקרן ההשתלמות יהיו כדלקמן: הפרשת המעסיק - 7.5% מהשכר ומדמי הבראה בלבד, עד ל– 186 שעות בחודש. הפרשת העובד - 2.5% מהשכר וכן מדמי הבראה בלבד, עד ל– 186 שעות בחודש, אשר ינוכו ממשכורתו.
 1.      דמי הבראה
נקבעו הטבות הן במספר ימי ההבראה להם יהיו זכאים העובד והן בערכו הכספי של כל יום הבראה. העובדים יהיו זכאים לתנאים מיטיבים ביחס לצו ההרחבה הקודם, וביחס לצו הכללי לתשלום קצובת הבראה החל במשק.
לגבי עובד המועסק לפי שכר שעה, ישולמו דמי הבראה כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה, ויחושבו על פי נוסחה שפורטה בצו ההרחבה. סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה: במקומות עבודה אשר בין כותליהם קיים מזנון המסובסד על ידי מזמין השירות, יהיה עובד, המבצע את עבודתו בפועל באותו מקום עבודה, רשאי לרכוש ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים, בעד אותה ארוחה, עובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה.
 1.      דמי מחלה:
העובדים יהיו זכאים לצבירה משופרת: זכאות ל- 2 ימי מחלה לחודש, מדי חודש ועד לתקרה של 130 ימים (על פי חוק דמי מחלה, 1.5 ימים לחודש והתקרה 90 ימים).
תחשיב תשלום יום מחלה יהיה על בסיס שכרו הרגיל של העובד בצירוף רכיב דמי ההבראה.
 1.      חופשה שנתית:
נקבעו אותן זכויות מוגדלות שהיו בתוקף גם בצו ההרחבה הקודם ואשר כללו גם זכאות לימי חופשה לרגל נישואין (3 ימים), נישואי בן/בת (1 יום) ולידת בן/בת (1 יום), בנוסף לימי החופשה הרגילים.
 1.      תשלום בגין ביטול משמרת:
הטבה חדשה שנקבעה בצו ההרחבה. נקבעו הוראות לעניין זכאות עובדים שהוזמנו לעבודה, אך לא שובצו בעבודה מסיבות שאינן תלויות בהם ולא קיבל על כך הודעה מראש של יום אחד לפחות, לקבלת מלוא השכר עבור אותו יום עבודה אליו הוזמן. כמו כן, ישולמו לעובד ההוצאות בגין נסיעתו לעבודה וחזרה ממנה בהתאם להוראות הסכם זה ככל שיצא לעבודתו.
 
לכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בחוזר זה, או בכל מקרה שיש צורך בייעוץ פרטני, אנא אל תהססו ליצור קשר עמנו.
האמור בחוזר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ובכל מקרה פרטני אין להסתמך עליו ללא ייעוץ משפטי נוסף.
 
 
בכבוד רב ,
 
 
הדס שגיא (וינבאום), עו"ד
 
[1] למעט לגבי חברות הנותנות שירותי אבטחה לטיולים, עליהן יחול הצו מיום 1 במרס 2015 בלבד. אם עד למועד האמור יוסדרו תנאי העבודה בחברות אלו בהסכם קיבוצי כללי נפרד עליו יינתן צו הרחבה, לא יחולו כלל הוראות צו הרחבה זה על חברות אלו.
[2] י"פ התשס"ט, עמ' 4936, מיום ביום 14 ביולי 2009
[3] מתוך המבוא לצו ההרחבה
לייבסיטי - בניית אתרים