שגיא וינבאום, משרד עורכי דין דיני עבודה מעסיק הגברת אכיפה דיני עבודה עדכוני מעסיקים עדכוני מעבידים שגיא וינבאום עוד דיני עבודה מעסיקים - הודעה לעובד
 
  
ינואר 2015
 

 
   
     
 
הנדון: עדכון חוק הודעה לעובד
 
 
 
 1.     ביום 16.12.2014 התקבל תיקון מס' 6 לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) תשס"ב- 2002 (להלן: "התיקון"). התיקון נועד, בעיקרו, להפחית את אי הוודאות הכרוכה מצד מועמדים בהליכי מיון וקבלה לעבודה ולאפשר להם להערך ולכלכל צעדיהם. התיקון מחייב מעסיק פוטנציאלי לעדכן בכתב את המועמד אודות התקדמות הליכי המיון והקבלה לתפקיד, כמפורט בתיקון לחוק.
 1.               הוראות התיקון יחולו על כל ציבור המעסיקים בישראל, למעט:
  1.               מעסיקים שתקופת העבודה אצלם אינה עולה על 30 ימים.
  2.               מעסיקים בענף ההסעדה.
  3.               מעסיקים אשר מעסיקים פחות מ-25 עובדים.
  4.               שר הכלכלה הוסמך לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, סוגי עבודות או מקומות עבודה נוספים אשר יוחרגו מתחולת החוק.
 
2.              חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה הודעה בכתב (להלן "הודעה") בדבר התקדמות הליכי המיון והקבלה לעבודה לפחות אחת לחודשיים מהמועד בו המועמד השתתף לראשונה בהליך. זאת ועוד, על המעסיק חלה חובה למסור הודעה למועמד על אי קבלה, בתוך 14 ימים מהמועד שבו אדם אחר התקבל לאותה עבודה.
"הליכי מיון לעבודה", קרי- ראיונות או בחינות.
"הודעה"-  תהיה לרבות הודעה באמצעי אלקטרוני או אמצעי טכנולוגי אחר.
 
3.              ההודעה למועמד לעבודה תכלול בין השאר, את הדברים הבאים:
 1.               שם המעסיק ושם המועמד לעבודה.
 2.               מועד תחילת הליכי המיון לעבודה וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון, אם אינו המעסיק.
 3.               התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון.
 4.               שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.
 5.               הודעה ראשונה בהליכי מיון שהחלו לפני יום התחילה של תיקון זה, וטרם התקבל אדם לעבודה לפיהם, תימסר בתוך חודשיים מיום התחילה.
 
4.              בתי הדין לעבודה הוסמכו לפסוק פיצויים לטובת מועמד לעבודה שנפגעו זכויותיו מכוח החוק האמור, ללא צורך בהוכחת נזק ממוני וכן הוסמכו ליתן צוי עשה לתיקון ההפרה.
 1.               התיקון נכנס לתוקפו ביום 30.1.2015. 
לייבסיטי - בניית אתרים